Met leerlingen en ouders

Elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs.

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal groepen. Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. De leerlingen denken mee. Het is belangrijk te erkennen dat elke generatie zijn eigen wereldbeeld heeft, ook onze jongeren. We willen hen betrekken bij het onderwijs van de toekomst.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat je thuis van je zoon of dochter ziet en wat wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van je zoon of dochter. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben. We zijn er immers samen voor onze jongeren.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via ons oudercommunicatiemiddel Social Schools.
  • Via driehoeksgesprekken met alle leerlingen en ouders in de tweede week na de zomervakantie. We bespreken onder andere de doelen van de leerling en ouders. Daarnaast bespreken we de voortgang van de sociale emotionele ontwikkeling, ook geeft de mentor van de groep uitleg over het rooster en het onderwijs.
  • Via mentorgesprekken en naar aanleiding van onze rapportages over je zoon of dochter in januari en in juli.
  • Via perspectiefgesprekken. We spreken regelmatig met leerlingen en ouders over stage en het vervolg na school.
  • Via de nieuwsbrief. Elke maand vertellen we over zinvolle en leuke activiteiten op school.
  • Via ouderavonden. Op algemene ouderavonden informeren we ouders over de actuele ontwikkelingen binnen de school. Tijdens de themaouderavonden bespreken we onderwerpen die bij veel leerlingen en ouders leven. De data van de ouderavonden vindt u in de nieuwsbrief, op onze website en op Social Schools.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Hier vind je meer