Begeleiding en beoordeling

Voor elke nieuwe leerling maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat we jaarlijks met leerlingen en ouders en verzorgers bespreken. Hierin staat wat een leerling kan en wat hij of zij de komende vier jaar kan leren. We bespreken de leerling iedere zes weken in ons multidisciplinair overleg. We bespreken de voortgang twee keer per jaar met de ouders en de leerling.

Wat heeft je zoon of dochter nodig?

In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die de leerling volgt, hebben een doel. Wij hebben doelen voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Door middel van lessen en activiteiten proberen wij deze doelen met de leerlingen te behalen. We houden bij hoe de leerling zich werkelijk ontwikkelt en hoe hij leert. We toetsen de leerlingen éénmaal per jaar methode onafhankelijk.

Waar groeit je zoon of dochter naartoe?

Zal je zoon of dochter straks zelfstandig kunnen werken? Is een vervolgopleiding mogelijk? Of blijft begeleiding waarschijnlijk nodig? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel bieden we een ander leeraanbod.

Hoe doet je zoon of dochter het in de praktijk op school?

Wij houden de planning voor het leren en ontwikkelen van de leerling bij. We doen dit in een digitaal systeem dat de gegevens van leerlingen archiveert en beheert om zo te komen tot een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en mogelijkheden van de leerling. Hierin staan de behaalde resultaten, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.

Een Commissie voor de Begeleiding (CvdB)

De CvdB is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De CvdB geeft adviezen aan de zorgcoördinator, leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school. De mentor of de zorg coördinator informeert ouders hierover. De commissie komt elke week bij elkaar onder voorzitterschap van de directeur. Andere leden zijn de teamleider, orthopedagoog/psycholoog, zorgcoördinator en de jeugdarts.