Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Jaarplan

 • In ons jaarplan staan de plannen waar wij als school aan gaan werken of mee bezig zijn.


Jaarplan 2016

 
In ons jaarplan van 2016 hebben we ter verbetering van het onderwijs de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
- het verder uitbreiden van de ICT-vaardigheden van de docenten, op basis  
   van de 21ste eeuwse vaardigheden;
- het verder verbeteren van de koppeling tussen ontwikkelingsperspectiefplan,
   handelingsplan en leerkrachten;
- de ouderparticipatie vergroten, door bijvoorbeeld het organiseren van
   ouderavonden en informatieavonden;
- het werk in het samenwerkingsverband voortzetten en inbedden in ons werk;
- aansluiten bij het kennisteam EMB en initiatieven uit dit team
   implementeren;
- de groep Rots en Water voor meisjes starten om zelfredzaamheid te trainen;
- professionaliteit binnen de school brengen/houden.
 

Jaarplan 2017

In 2017 hebben we aandacht voor:
- het toepassen van de zogenoemde LACCS-benadering voor kinderen met
  ernstige meervoudige beperkingen. LACCS staat voor lichamelijk welbevinden,
  alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. De LACCS
  doelen moeten in balans zijn en zijn een voorwaarde om tot leren te komen;
- het verder uitbouwen van de samenwerking met sociale ondernemers;
- het uitbreiden van het groepsdoorbrekend rekenen;
- de afstemming van praktijkvakken op leerwerkbedrijven;
- de verdere ontwikkeling van ICT;
- de implementatie van het landelijke doelgroepen model, dit is één landelijk
  model voor leerroutes en leerlijnen in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers en het uitrollen van de
  gesprekkencyclus;
- het verder vormgeven aan de didactische methoden die gebruikt worden binnen
  onze school;
- het participeren in ons samenwerkingsverband en daarbij de verbinding zoeken
  tussen dienstverlening en school;
- het inzetten van iPads en deze meer inzetten in de dagelijkse praktijk (het
  opzetten van leerlijnen rond ICT, dit in relatie met het bovenschools beleid rond
  ICT en MLS);
- duurzaamheid, waaronder het gescheiden aanleveren van afval en het
  aanschaffen van nieuwe materialen;
- afstemming van praktijkvakken op leerwerkbedrijven met behulp van het
   Boris project;
- grotere ouderbetrokkenheid creëren;
- samenwerking aangaan met sociale ondernemers;
- uitbouw samenwerking met de gemeente in het kader van de Participatiewet;
- verdere uitbouw van de kennis over leerlingen met een ernstig meervoudige
   beperking;
- het implementeren van opbrengstgerichte interne stages op school.
 
 

Onze School

:

Help (nieuw venster)