Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Onze School

 • De Toekomst is een praktijkgerichte school voor voortgezet speciaal onderwijs. De Toekomst biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Onze school

De leerlingen ervaren dat de volwassenen in de school vertrouwen hebben in hun kwaliteiten en luisteren naar hun wensen. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van elke leerling: in de lessen, in de dagelijkse omgang met elkaar en tijdens de stages. Vanuit het uitgangspunt van gelijk­waardigheid staan we open voor de wensen, kansen en ideeën van iedere jongere.

Onze leerlingen

De Toekomst biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs en begeleiding aan leerlingen met bijzondere ondersteunings­behoeften. Deze ondersteunings­behoeften liggen op het vlak van schoolse vaardigheden en didactiek, ’leren leren’, algemene dagelijkse levensverrichtingen, mobiliteit en communicatieve en sociaal-emotionele zelfredzaamheid. Onze leerlingen hebben verschillende uitdagingen op het gebied van hun ontwikkeling. Ook de aard en oorzaak van die uitdagingen zijn divers.
 
Wat onze leerlingen gemeen hebben, is dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden in de voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij. Voor veel leerlingen geldt dat zij in meer of mindere mate ondersteuning nodig blijven hebben in hun maatschappelijk functioneren.

I
nspectie van het Onderwijs
Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend

​Locatie de Bosuillaan

Vanaf augustus 2014 biedt Kansrijk een onderwijszorgarrangement op de locatie De Hartenberg. De Bosuillaan is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen het speciaal onderwijs (so) van De Wegwijzer, het voortgezet speciaal onderwijs (vso) van De Toekomst (De Onderwijsspecialisten) en ’s Heeren Loo Gelderland-Midden. ’s Heeren Loo en De Onderwijsspecialisten gaan al jaren uit van het feit dat ieder kind recht heeft op onderwijs. De Bosuillaan richt zich op kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd van 5 tot 18 jaar in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die, naast dat ze zeer moeilijk lerend zijn, moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Zij hebben intensieve ondersteuning binnen het onderwijs nodig om te kunnen leren. Bij de leerlingen die in de setting Kansrijk zijn geplaatst, is er sprake van complexe problematiek. De leerlingen zijn veelal gediagnosticeerd met een autisme spectrum stoornis (ASS). Interne of externe prikkels kunnen bij hen hoge spanningen veroorzaken. Door middel van een gestructureerd dagprogramma met afwisseling tussen binnen en buiten(ruimtes) komen de leerlingen op de Bosuillaan tot leren en kan school­uitval worden voorkomen.
 
Doordat de Bosuillaan is gehuisvest op het terrein van ’s Heerenloo Gelderland Midden (locatie De Hartenberg) kunnen, indien door de ouders gewenst, de jongeren doorgroeien naar een 24- uurs invulling van het programma. Op dezelfde locatie kan, naast onderwijszorg, gebruik gemaakt worden van logeren, naschoolse opvang, weekendopvang en/of wonen. Dit is een voor deze doelgroep herkenbare eenheid van mogelijkheden met een houvast-biedende structuur.

Onze School

:

Help (nieuw venster)