Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Medezeggenschap

 • De medezeggenschapsraad (mr) vervult een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de school.

De mr heeft instemmings- en adviesbevoegdheid en initiatiefrecht op schoolniveau en is samengesteld uit twee personeelsleden en twee ouders. De bevoegdheden van de mr zijn bij wet geregeld.

De leden:

De heer J. van de Laar
Lid teamgeleding / voorzitter
T 0318 - 61 04 81
 
De heer P. Abma
Lid teamgeleding / secretaris
T 0318 - 61 04 81
 
Mevrouw Louise Brons - Hunting
Lid oudergeleding
M 06 - 53 98 98 37

Mevrouw Corrie van Veldhuizen
Lid oudergeleding
M 06 - 10 86 52 04

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Wet medezeggenschap op scholen bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.

- De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen.
- De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
- Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.

 
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

Onze School

:

Help (nieuw venster)