Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

18 jaar, en dan?

Het 18-jarigen gesprek

Ten minste drie maanden voordat een leerling 18 jaar wordt nodigt de schoolleiding de leerling, zijn ouders/verzorgers, het groepsteam en de stagecoördinator uit voor een gesprek. Het doel van het gesprek is om stil te staan bij het feit dat de leerling vanaf zijn 18e niet meer leerplichtig is en dat hij mag kiezen tussen het verder gaan met zijn schoolopleiding (uiterlijk totdat hij 20 wordt) of het verlaten van de school en gaan werken in de dagvoorziening, sociale werkvoorziening of een gewoon bedrijf (afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling).

Gespreksonderwerpen

a. In geval de leerling kiest voor het verlaten van de school:  
 • Wat wil je gaan doen als je van school af gaat?
 • Wat is er mogelijk?
 • Wat moet er nog gebeuren?
 • Wie gaat welke actie ondernemen?
 • Wat gaan we doen in de maanden voor je afscheid neemt?
b.      In geval de leerling kiest voor het voortzetten van zijn opleiding:
 • Wat is de meerwaarde van school voor jou?
 • Wat wil je nog graag leren?
 • Welke vakken gaat de leerling volgen?
 • Hoe gaan we de opbouw van school en stage naar werk concreet vormgeven? Hoeveel dagen stage en hoeveel dagen school?
 • Wat verwachten de leerling en zijn ouders/verzorgers van school?
 • Wat verwacht de school van de leerling? (aanwezigheidsverplichting, motivatie en inzet op school en stage)
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, afspraken worden hierin vastgelegd. Het verslag wordt door alle betrokkenen ondertekend en geldt als bindend voor alle partijen. Voor het verslag is een format beschikbaar. Eén van de leden van het groepsteam maakt het verslag.
 
Indien de gemaakte afspraken in de periode die volgt om welke reden dan ook niet nagekomen (kunnen) worden volgt een vervolggesprek waarin opnieuw bekeken zal worden of het naar school gaan van de betreffende jongere nog waarde heeft voor zijn toekomst.

Schoolverlaters

De meeste jongeren verlaten onze school in de leeftijd tussen de 18 en 20 jaar. De school, jongere en ouders bepalen in overleg het moment van schoolverlaten en uitschrijving. Voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar en nog leerplichtig zijn, moet ontheffing van de leerplicht worden aangevraagd.
Na schriftelijke toestemming van de ouders, stuurt de school de meest recente informatie over de (oud-)leerling naar de instelling, die bezocht gaat worden.

Uitstroomrichtingen

Als een jongere van school gaat, zijn er diverse uitstroommogelijkheden:
 • centra voor dagbesteding
 • persoonsgebonden budget-bedrijven
 • sociale werkvoorziening
 • het vrije bedrijf
In overleg met de jongere en zijn of haar ouders, brengt (veelal) de stagecoördinator een advies uit over de mogelijkheden die er zijn voor de jongere.

CWI en CIZ

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) speelt niet alleen een belangrijke rol bij de aanmelding voor de Sociale Werkvoorziening, maar ook als deze richting (nog) niet haalbaar is en een dagbestedingtraject een goede keuze blijkt te zijn.

Voor de jongeren van onze school die een plek zullen vinden in de dagbesteding (voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking), moet een indicatie worden aangevraagd bij het C.I.Z. in Velp 

 • 026 - 319 98 00        .
Nadere informatie is te verkrijgen bij ons Stagebureau.

uitstroom

:

Help (nieuw venster)