Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingenzorg

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De CvdB geeft adviezen aan de leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school. De mentor of intern begeleider informeert de ouders hierover. De commissie komt maandelijks bijeen onder voorzitter­schap van de directeur. Andere leden zijn de orthopedagoog/psycholoog, de intern begeleider, de teamleider, de schoolarts en de school­maatschappelijk werker. Naast de vergaderingen van de CvdB in volledige bezetting, is er tweewekelijks overleg door de CvdB-klein (directeur, intern begeleider, psycholoog en teamleider).

Zorg en coördinatie

De Commissie voor de Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om kortdurende therapie, soms om groepstherapie. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.
De intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg op onze school. Zij heeft hiervoor onder andere contact met leerlingen, leraren en ouders.

Handelingsplan
Alle leerlingen hebben een ontwikkelings­perspectiefplan (OPP) en een handelingsplan. Leerlingen kunnen een individueel handelingsplan, een groepsplan of beide hebben. In het OPP beschrijven we het uitstroomprofiel van de leerling. De concrete leerdoelen voor de korte termijn (zes maanden) worden in overleg met de leerling en zijn ouders vastgelegd in een handelingsplan. Aan het eind van de periode evalueren we het handelingsplan samen met de jongere en zijn ouders. Deze evaluatie vormt de basis voor het nieuwe handelingsplan. Als er meerdere leerlingen dezelfde leerdoelen hebben, wordt hiervoor ook een groepsplan gemaakt.
​​
Plannen en volgen
Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelingsperspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.
 

Toetsen

We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Dit gebruiken we om te evalueren of we op schema liggen en of we aanpassingen moeten doen. Hiervoor gebruiken we de toetsen voor speciale leerlingen van Cito, methodegebonden toetsen, observatielijsten, het leerlingvolgsysteem, stagebesprekingen en de leerlingbespreking.

Extra ondersteuning

Sommige van onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Voor hen hebben we samen met verschillende partners een specifiek zorgaanbod. We stemmen onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af.

Therapeutische activiteiten

Therapeutische activiteiten vinden plaats in een speciale ruimte. Ook kan de therapeut de klas in komen voor observatie of om de leraar te adviseren. Als er langdurig therapie nodig is, dan verwijzen we door naar externe instanties.
Op onze school bieden we extra ondersteuning en begeleiding door gespecialiseerde medewerkers zoals een logopedist, intern begeleider en schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast werken wij samen met een jeugdfysiotherapeut, die zijn behandelingen in de school uitvoert.

 

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)